Naše řešení pro sociální problematiku

Návrhy Pirátů v souvislosti s řešením dopadů pandemie COVID-19 pro socíální problematiku:

"Ať kvůli koronavirové krizi nepadne nikdo na úplné dno!"

PhDr. Olga Richterová, PhD., poslankyně Parlamentu České republiky
PhDr. Olga Richterová, PhD.

Webové stránky "socialnisystem.cz"

Nabízíme ucelený přehled sociálních dávek a jednoduché vodítko, na jakou podporu od státu byste mohli mít nárok, najdete na našem webu: socialnisystem.cz. Uvádíme i aktuální odkazy na opatření upravená po dobu trvání mimořádných opatření.

Ošetřovné

Souhlasíme s navrženým prodloužením ošetřovného. Zákonné změny jsme podpořili.

V rámci projednávání ošetřovného na schůzi Sněmovny 24.3.2020 Piráti podali pět pozměňovacích návrhů, na měsíční výplatu ošetřovného (vláda nakonec řeší metodickým pokynem), příspěvek pro osoby na DPČ a DPP (nebylo schváleno), možnost střídání rodičů více než jednou (schváleno), navýšení věkového limitu pro osoby s postižením (podávalo více stran, schváleno), ošetřovné pro OSVČ.

Ošetřovné pro OSVČ řeší MPO. Neřešeno zůstává ošetřovné pro DPČ. Navrhujeme pro dohodáře stejné podmínky jako pro OSVČ.

DPČ a DPP

Jde o skupinu, která stále zůstává bez adekvátní podpory. Přitom nejde jen o drobné přivýdělky. Tento typ smluv supluje v našem pracovněprávním systému zejména pracovní poměr na částečné úvazky. Jde například o učitele, asistenty pedagogů nebo studenty, kteří si přivydělávají během studia (platí z něj ubytování nebo kolejné a nyní jim hrozí ztráta bydlení), ale i třeba zaměstnance státního podniku Česká pošta.

Z našeho návrhu PN k DPČ, který nebyl přijat na schůzi PSP 24.3.:

Zavedení příspěvku při péči o dítě pro zaměstnance činné na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě dohody o provedení práce:

 • Příspěvek by se týkal osob, které jsou činné na základě dohod a zároveň jsou účastny pojištění. Má-li osoba jednu dohodu (nebo je placeno pojištění z jedné dohody), měla by nárok na 212 Kč denně. Pracuje-li někdo na více dohod zároveň, z nichž je placeno pojištění, měl by nárok na dvojnásobek této částky, tj. 424 Kč denně. Tím by se zamezilo zneužití ve formě spekulativního uzavírání více dohod za účelem navýšení nároku. Částka, kterou uvádíme, je odvozena od průměrné denní výše dávky OČR, kterou pobírá zaměstnanec v plném pracovním úvazku.
 • Příspěvek by měl být poskytnut i osobám pobírajícím rodičovský příspěvek. Byly by tak podpořeny osoby, které samy pečují o dítě a pro zajištění základních potřeb jsou nuceny přivydělávat si formou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Úřady práce a online podání

Pro administraci dávek je nutné umožnit podat žádost distančně, ne jen přes datovou schránku či s elektronickým podpisem! Je třeba omezit velké shlukování lidí na Úřadech práce. Lidé (dohodáři) dostávají výpovědi od zaměstnavatelů, ÚP ale fungují v omezeném režimu. Navrhli jsme proto následující opatření:

 • Příjem žádostí poštou, i emailovou, i bez elektronického podpisu. Tuto možnost považujeme za klíčovou i pro ošetřování člena rodiny (OČR). => UMOŽNĚNO
 • Oceňujeme instrukci pro příjem podkladů pro vyhodnocení nároku do schránek umístěných zvnějšku budov ÚP. Navrhujeme využít schránky i pro samotný příjem žádostí. To by připadalo v úvahu, pokud by ÚP podobně jako v případě žádostí o OČR strpěl jen běžný podpis na vytištěné žádosti podané do schránek na ÚP, nebo na žádosti zaslané poštou nebo naskenované a podané mailem. => UMOŽNĚNO
 • Individuální oslovení rodičů na mateřské či rodičovské, případně i dalších žadatelů o dávky, aby vše řešili elektronicky.

Vítáme, že ÚP zveřejnil doporučení pro klienty, aby vyřídili své žádosti on-line.

 • Na Úřadech práce začnou nebezpečné situace po 1. dubnu, což je datum, kdy si opět občané, co pobírají přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, tedy nízké statisíce lidí, musí přijít požádat. Některá pracoviště mají malé kanceláře a malé čekárny, některá jsou halového typu. Tedy potřebné rozestupy mezi osobami nelze dodržet.
 • Navrhli jsme proto pokračovat ve výplatách tak, jak je podáno v I. kvartále - tedy prodloužit pobírání těchto dávek o další období, to je v případě přídavku na dítě a příspěvku na bydlení 3 měsíce a příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení 1 měsíc bez nutnosti návštěvy ÚP. A již podané žádosti vyřídit dodatečně. Je na druhou stranu zřejmé, že hrozí přeplatky na dávce a zadlužení přednostní pohledávkou vůči státu, čili že neexistuje snadné řešení.
 • Bylo => UMOŽNĚNO pokračovat v čerpání přídavku na dítě, příspěvku na bydlení a příspěvku na péči bez nutnosti dokládat znovu běžně požadovaných podkladů za předchozí období pro přiznání dávky (tedy ani příjmy ani výdaje) a výše této dávky bude stejná jako v lednu až březnu 2020.

Mimořádná okamžitá pomoc

Navrhujeme změnit možnosti využití dávky mimořádné okamžité pomoci (především jako prevence ztráty bydlení), aby mohla sloužit i fyzickým osobám s náhlým propadem příjmů tam, kde by nebylo možné dosáhnout na jiné dávky:

 • Vydat pokyn k dávce “mimořádná okamžitá pomoc” (MOP), aby byl prověřován pokles příjmů v aktuálním měsíci. Prakticky jde u MOP o aplikaci paragrafu 2 odst. 4 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který se má vztahovat na vážné mimořádné události. V případě takové situace by ÚP měly posuzovat jen aktuální měsíc. Pokles příjmů bude znatelný už v dubnu. Ještě citelnější bude nejspíš v květnu. Co se týče prověřování úspor a prokazatelných životních nákladů, předpokládáme, že budou platit stávající podmínky, takže dávka naplní svůj účel a bude zacílena velmi adresně.
 • => UMOŽNĚNO Bylo přijato opatření MPSV,, které tuto možnost upravuje.

Lidé bez domova

Začít řešit aktuální situaci lidí bez domova, kteří nemohou být v domácí karanténě. Jde o prevenci šíření koronaviru.

 • Navrhnout opatření pro postup zajištění karantény u těchto osob v případě, že jsou pro podezření na přítomnost Covid-19 testováni a čeká se na výsledek.
 • Navrhnout postup pro zajištění provozu nocleháren, denních center, azylových domů, která jsou pro lidi bez domova nebo v krizi nepostradatelná. Poskytovatelům služeb chybí metodické pokyny podobné, jaké byly vydány pro zařízení pro seniory. Přitom dle statistik tvoří velkou část klientely pobytových služeb pro lidi bez domova právě lidé vyššího věku s velkými zdravotními obtížemi.
 • Existují jiné varianty - např. kalifornský pokus o využití vyprázdněných hotelů či penzionů na prevenci šíření u lidí bez domova či na možnost karantény osob, které by ve společné domácnosti ohrožovaly rizikovou osobu. (V Kalifornii guvernér Gavin Newsome řekl: “We’re working in real time to secure hotels, motels, and trailers to house our homeless safely and protect our communities and the spread of #COVIDー19.”)
 • Města jako Praha v tomto ohledu činí mnohá opatření \- stanová městečka, ubytování v penzionech. Kromě rozdávání balíčků s potravinami, rouškami a dezinfekcemi se nám daří zprovozňovat venkovní zařízení pro mytí a dezinfekci.
 • Sociální služby pro lidi bez domova by měly být další službou, na kterou se upře pozornost na celonárodní úrovni, protože mezi nimi je řada lidí 50+, často se zdravotními problémy. Koronavirus je je pro ně nebezpečný, ale rovněž je nebezpečný pro jejich okolí. I proto, že je velmi složité zajišťovat plnou hygienu, na tento typ služeb by se nemělo zapomínat a pomoci jim zajistit ochranné prostředky, nyní je nemají! Také dezinfekci, bezdotykové teploměry, poskytnout prostředky - pomoc zajistit prostředky pro častou dezinfekci textilních roušek, zajistit dezinfekci pro ně samotné, protože při životě na ulici nemají možnost provádět řádnou hygienu.
 • Je třeba motivovat obce k této činnosti a zároveň motivovat lidi bez přístřeší, aby se stáhli z ulic do bezpečného režimu (obcemi zřizovaných stanových městeček a vyhrazených ubytoven, či jiných objektů). Pomohlo by nařízení, které by přeneslo na starosty a primátory takové kompetence , aby měli možnost nařídit místním ubytovnám či majitelům luk (pro stanová městečka) nebo jiných vhodných objektů (kulturní zařízení, nevyužívané domy apod.) spolupráci.

Doporučujeme opatření navržená Platformou pro sociální bydleníů.

Ochranné pomůcky a další opatření v sociálních službách

Vzhledem k tomu, že pomoc masivně potřebuje zejména nejohroženější skupina (senioři) a přenos hrozí od pracovníků, množí se dotazy, je třeba zajistit pro sociální služby speciální linku na hygieny (ne veřejnou) nebo se domluvit na využití - pomocí rozcestníku - u linky 1212 od Ministerstva zdravotnictví i k těmto účelům. Otázkou je i zajištění ochranných pomůcek - roušek, brýlí, respirátorů, rukavic a dalších ochranných pomůcek pro dobrovolníky či asistenty sociální péče poskytující podporu např. přes spolky seniorů.

 • Zvážit možnost speciální výjezdní ambulance či jiné přednostní možnosti testování pro seniory a/nebo pracovníky, kteří jsou v kontaktu se seniory.
 • Je třeba navrhnout řešení situace, kdy spolky seniorů a činnost asistentů sociální péče nejsou sociálními službami, a tak nespadají do distribučního plánu, který by měl ochranné pomůcky rozdělovat.

Krátkodobé převody zaměstnanců v sociálních službách a změna činnosti

Navrhujeme umožnit změnu působnosti sociálních služeb a možnost převedení zaměstnanců kvůli podpoře seniorů a dalších ohrožených skupin. Sociální služby potřebují mít možnost převést určité zaměstnance krátkodobě na pomoc k ohroženým skupinám a udržet jen ty z ostatních služeb, které jsou nezbytné vzhledem k ohrožení života (vydávání substitučních léků např.).

 • Vítáme možnost povolat jako personální posilu práce v sociálních službách studenty odborných škol.
 • V současnosti jsou uzavřeny některé typy zařízení sociálních služeb, konkrétně denních stacionářů. Navrhujeme převedení uvolněných kapacit zaměstnanců těchto služeb rovněž na podporu zařízení pečujících o seniory a další ohrožené skupiny.
 • Umožnit zaměstnance krátkodobě převést na jiné činnosti.
 • Umožnit takovou úpravu, aby tyto činnosti služby mohly zajišťovat bez smlouvy s uživatelem, což je jinak samozřejmě nutnou podmínkou.
 • Dokument Doporučený postup č. 3/2020, který 15.3.2020 vydalo MPSV s tím, že je konečně povoleno sociálním službám, aby vyhodnotily samy, zda musí poskytovat danou sociální službu v plném rozsahu, není určen pro všechny typy soc. služeb, ale jenom pro “terénní pečovatelské služby”. A pro ty platí pořád tato citace: “K dočasnému přerušení poskytování sociální služby, popř. některé z jejích forem lze přistoupit pouze v případě, pokud by byla nařízena karanténa orgánem ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanicí), případně ministerstvem zdravotnictví. V současné době však k takovémuto opatření nikde na území České republiky, pokud je nám známo, nedošlo, není proto dán důvod k dočasnému přerušení poskytování sociálních služeb.”

Zajištění péče o děti zdravotníků a dalších pracovníků v první linii

 • Umožnit zařízením speciální provoz.
 • Zajistit speciální režim péče o děti těch, kteří jsou nezastupitelní pro fungování státu, především pracovníků zdravotnických a sociálních služeb. V tuto chvíli je nejasné, podle jakých pravidel se případné dětské skupiny mají řídit. Limit u zaměstnavatelů byl zmíněn 15 dětí, zákon o dětských skupinách je nastaven na 12. Zároveň zákon stanoví řadu opatření, která provozovatelé v krizovém režimu nebudou schopni řešit. Je možné řešit např. formou zjednodušené vyhlášky.

Podpora online psychologického poradenství

Mezi uzavřenými provozovnami jsou i terapeutické a psychologické ambulance. Je namístě podpořit, ať jsou domluvené termíny naplněny přes telefon či videokonference. Jde samozřejmě spíše o osvětu, ale vzhledem ke zranitelnosti klientů to považujeme za důležité.

Úřady práce a změna výše životního a existenčního minima

Změna je účinná od 1.4.2020, což znamená více žadatelů a nové žádosti o příspěvek na živobytí, přídavek na dítě nebo o dávky pro osoby se zdravotním postižením. Dokládá se řada dokumentů, například doklady o zaplacení nájemného, potvrzení od zaměstnavatele o příjmech a další, a přitom tito lidé většinou nemají mail a něco naskenovat není možné. Vhodný by byl stejný postup jako u stávajících klientů, tj.“důkazní břemeno” měl plně převzít ÚP tam, kde je to možné (doklady o přiznaných nepojistných dávkách má k dispozici, doklad o příjmu ze zaměstnání nebo o dávkách pojistných si může vyžádat od zaměstnavatelů nebo od ČSSZ). Tyto dávky jsou navíc u většiny žadatelů hlavní příjem. Pokud bude možné změny oznamovat písemně nebo mailem - např. ukončení studia, změnu trvalého pobytu, změnu účtu, na který se peníze posílají, ukončení nájemní smlouvy atd., velmi to pomůže. Přídavek na dítě a příspěvek na bydlení je vyplácen měsíc zpětně, to znamená, že ještě v dubnu bude vyplacen podle předešlého. Tak zde se jedná o dávku až od května. Tam vše záleží na vývoji situace. Dávky se dají vyplácet až 3 měsíce zpětně.

 • V každém případě je nutné u změnových i nových případů rozšiřovat možnosti dálkového podávání.
 • Lze uvažovat i o úplném uzavření poboček pro fyzickém návštěvy a testování kombinace email (bez elektronického podpisu) - telefon - schránka z vnějšku budov ÚP.

Co prosazují Piráti:

Žádosti o podporu a dávky elektronicky, bez elektronického podpisu.
Změnit možnosti využití dávky mimořádné okamžité pomoci i pro fyzické osoby s náhlým propadem příjmů (s dokládáním za aktuální měsíc).
Definovat postup pro lidi bez domova v karanténě.
Umožnit krátkodobé převedení zaměstnanců sociálních služeb dle aktuálních potřeb.
Podpora pro lidi pracující na DPČ a DPP.
Podpora pro lidi s hendikepem, kterým se zhoršila dostupnost asistenčních a dalších služeb.
Podpora pro lidi s nízkými invalidními důchody.
Podpora pro OBZP.
Nastavit pravidla pro fungování nocleháren, azylových domů apod.
Opatření na podporu dětí, jejichž rodiče byli hospitalizováni. ?
Podpora pro lidi s PAS, duševním onemocněním, závislostmi. ?

Články k tématu:

Navrhni úpravu