Naše řešení pro školství

Návrhy Pirátů v souvislosti s řešením dopadů pandemie COVID-19 pro školství:

MŠMT zmatkuje, otevírání škol provází chaos a nejistota. Navrhujeme proto jasná pravidla.


Aktuální shrnutí 

Ministerstvo školství během prvního květnového víkendu rozeslalo hygienické a bezpečnostní pokyny pro školy v souvislosti s postupným návratem dětí do škol. Pokyny byly připraveny v úzké spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a jeho pracovní skupinou pro řízení uvolňování karanténních opatření. Pokyny pro školy jsou dostupné ZDE.

 • Pokyny poskytují dostatečný manévrovací prostor pro jednotlivé školy pro nastavení pravidel.
 • Ministerstvo se snaží postupně doplňovat informace na svých webech (FAQ) a zřídilo help linku.
 • Chybí jasné rozlišení toho, co je pro školu závazné nebo pouze doporučující. V rámci pokynů by měly být identifikovány rizikové oblasti nebo situace, pro které by měla být vytvořena konkrétní doporučení, jak postupovat.
 • Přijatá opatření často nejsou ministerstvem nikde zdůvodněna nebo vysvětlena, tyto informace by přitom měly být veřejně dostupné. Pokud vysvětlení přišlo, bylo zveřejněné příliš pozdě. Školy neměly dostatečný prostor se připravit.
 • Postup je napříč mateřskými, základními a středními školami nejednotný. Komunikace opatření je pro školy i pro rodiče mnohdy nepřehledná. Informace přicházejí se zpožděním, chybí nebo jsou nedostupné v důsledku nestability webu ministerstva školství.
 • Dlouho nebylo jasné, jak to bude s nárokem na ošetřovné. Chybí společná koordinace mezi školstvím, zdravotnictvím a resortem práce a sociálních věcí.
 • Není zřejmé, kde školy mohou získat finanční prostředky pro zajištění ochranných pomůcek a zdravotního vybavení.

Jak bychom to udělali my?

 • V první řadě bychom zveřejnili hygienická a zdravotní kritéria vydaná Ministerstvem zdravotnictví, na jejichž základě by byla zahájena příprava opatření a doporučení pro zřizovatele a školy.
 • Ve spolupráci s odbory, zřizovateli a řediteli škol bychom identifikovali rizikové oblasti, pro které musí mít škola i rodiče dostupnou právní oporu a informace o tom, jak postupovat.
 • Koordinovali bychom postup příprav se zřizovateli a řediteli škol, i s ostatními ministerstvy.
 • Připravili bychom přehledné pokyny, které by jasně říkaly, co je povinné nebo pouze doporučující.
 • Zaměřili bychom větší pozornost na komunikaci navržených opatření včetně jejich zdůvodnění a na to, aby byly informace k obnovení provozu škol přehledné, srozumitelné a včas dostupné.
 • Zpracovali bychom detailní vyhodnocení přechodu škol na online výuku, včetně identifikace rizikových oblastí. Na základě toho bychom nastavili potřebnou podporu školám a připravili scénáře pro případ dalšího omezování provozu škol.

Nárok na ošetřovné

V souvislosti s nastavením pravidel pro čerpání ošetřovného byla koordinace a komunikace mezi školstvím, zdravotnictvím a resortem práce a sociálních věcí nedostatečná a rodiče byli dlouho v nejistotě. Teprve 13. května bylo ve Sněmovně rozhodnuto, že nárok na ošetřovné rodiče neztrácí, pokud dítě do školy neumístí z důvodu možnosti ohrožení zdraví dítěte nebo člena domácnosti, z provozních důvodů na straně školy nebo jiných důvodů (např. nemožnost skloubit omezenou školní docházku dítěte se zaměstnáním). Ošetřovné bude možné čerpat zpětně od 1. května.

Za analytický tým Pirátského Resortního týmu školství koordinoval:
Martin Úlovec, martin.ulovec@pirati.cz, tel: 724 944 309
Za přispění jeho členů a dalších odborníků: Lukáš Bartoň, Lenka Kozlová, Ondřej Chrást, Daniel Mazur, Júsuf Traore, Petr Chaluš, Jan Hrubeš, Vít Šnajdr, Arnošt Žídek


"Přechod škol do režimu distančního vzdělávání nám ukázalo, jaký obrovský potenciál v ředitelích i učitelích máme. A jakou podporu dokáží vyvinout různé iniciativy, organizace a spolky, které školám v jejich nelehkém úkolu pomáhají. Tyto změny ale rovněž odhalily slabiny, které musíme řešit. Musíme více zaměřit své síly na podporu učitelů a udržování komunikace s rodiči a dětmi, zlepšit podmínky pro jejich přípravu. Musíme mít plán pro návrat dětí do škol."

Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D., poslanec Parlamentu České republiky
Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.

Co navrhovali Piráti během nouzového stavu?


Připravili jsme pozměňovací návrhy k zákonům předkládaným MŠMT ve zrychleném režimu

 • Zpracováváme analýzu rizik, na jejímž základě formulujeme návrhy opatření a změn.
 • Konzultujeme opatření s MŠMT a klíčovými stakeholdery ve školství.

Prosazovali jsme možnost druhého termínu u přijímacích zkoušek na SŠ a odvolání žáků vůči rozhodnutí o ne/přijetí

 • Vládní návrh předložený ministrem Plagou v letošním roce počítá pouze s jedním termínem u přijímacích zkoušek na SŠ a v souvislosti s urychlením přijímacího řízení ruší možnost odvolání žáka vůči rozhodnutí ředitele.
 • Vzhledem k nestandardním a ztíženým podmínkám pro přípravu žáků ke zkouškám, považujeme tento krok za rizikový a pro žáky i jejich rodiče silně znevýhodňující.
 • Předložili jsme proto na školském výboru návrh, který by umožnil zachovat druhý termín u přijímacích zkoušek a zajistil možnost odvolání vůči rozhodnutí a výsledku přijímacího řízení. Rovněž jsme ve Sněmovně připravili doprovodný návrh, který vyzývá vládu k zajištění druhého termínu u přijímacích zkoušek na střední školy. Naše návrhy nebyly ve Sněmovně přijaty. V souvislosti s rušením možnosti odvolání žáka vůči výsledku přijímacích zkoušek nás MŠMT ujistilo, že problém řeší a ředitel školy bude mít možnost v takových případech vydat nové rozhodnutí.

Požadovali jsme odložení termínu konání maturitních a závěrečných zkoušek na učilištích

 • Vládní návrh počítá s tím, že se maturity a závěrečné zkoušky v učebních oborech budou konat nejpozději do 30. června, pokud bude ke konci května obnovena přítomnost žáků ve školách. Jestliže bude nadále v platnosti opatření MŠMT o zákazu přítomnosti žáků na školách, maturitní ani závěrečné zkoušky neproběhnou a žáci budou hodnoceni na základě prospěchu z posledních 3 vysvědčení.
 • V případě zrušení maturity a závěrečných zkoušek vládní návrh nereflektuje, že je jejich součástí ověřování kvalifikačních předpokladů pro výkon profese a že značná část absolventů SŠ dále nepokračuje ve studiu a přechází na trh práce. Zvyšuje se tak riziko, že zaměstnavatelé nebudou považovat letošní absolventy za plně kvalifikované a budou tak na trhu práce znevýhodněni.
 • Připravili jsme proto návrh na posunutí termínu konání maturitní zkoušky i závěrečných zkoušek. Odklad termínu by žákům poskytl více času a prostoru pro přípravu. Návrh byl předložen na schůzi školského výboru, kde bohužel nezískal potřebnou podporu. Nadále budeme tuto možnost nicméně prosazovat.

Chceme zajistit možnost distančního vzdělávání pro znevýhodněné skupiny

 • Naším cílem je zajistit podporu pro žáky ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) prostřednictvím výukových skupin. Součástí podpory je rovněž možnost zajištění výpůjčky ICT do rodin, které nedisponují vybavením pro komunikaci na dálku (ideálně z pozice zřizovatele) a zajištění poradenství v této oblasti.
 • Zaměříme se na přípravu krizových plánů škol v souvislosti s postupným návratem žáků a opatřeními, které minimalizují riziko přenosu COVID-19.

Chceme nastavit monitoring v oblasti financování a hledání úspor v rámci resortu MŠMT

 • Vzhledem k okolnostem lze předpokládat škrty v rozpočtu školství a hledání úspor finančních prostředků. Budeme proto situaci monitorovat a průběžně komunikovat s MŠMT ohledně plánovaných úsporných opatření.
 • Oslovili jsme ministra Plagu prostřednictvím dopisu s dotazy, které se týkají postupu MŠMT při hledání finančních prostředků v oblasti vědy a výzkumu, nastavení prioritních oblastí a kritérií, kterými se MŠMT bude řídit.

Připravili jsme pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu upravující zákon o VŠ v dobách koronavirové krize

Připravili jsme několik pozměňovacích návrhů, které upřesňují podmínky přijímacích zkoušek na VŠ:

 • Předložili jsme návrh, který by uchazečům o vysokoškolské vzdělání umožnil konat přijímací zkoušku prezenčně, pokud by neměli možnost a zázemí pro absolvování zkoušky distanční formou.
 • Posunuli jsme lhůtu pro předložení dokladů o splnění podmínek k přijetí ke studiu a usnadnili tak přestup na VŠ uchazečům, kteří budou konat maturitní zkoušku v podzimním termínu.

Připravené návrhy byly ve fázi přípravy komunikovány se zástupci MŠMT.

Chceme usnadnit elektronizaci zápisů do škol

Dle opatření MŠMT může zápis do škol probíhat prostřednictvím datové schránky, e-mailu s elektronicky ověřeným podpisem nebo poštou, ve výjimečných případech fyzicky. Některé školy již dnes využívají možnosti elektronického zápisu. Chceme proto připravit návrh, který by usnadnil a rozšířil možnost jeho využívání, aniž by byla při zápisu nutná fyzická přítomnost dětí nebo jejich rodičů / zákonných zástupců.


Co prosazují Piráti:

Zachování dvou termínů u přijímacích zkoušek na SŠ
Zachování možnosti odvolání žáka proti rozhodnutí ředitele o žádosti o přijetí na SŠ
Možnost delšího odkladu maturity a závěrečných zkoušek v učebních oborech, nikoliv jejich rychlé rušení
Výukové skupiny pro znevýhodněné žáky
Výpůjčka ICT do sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin
Úprava podmínek a průběhu přijímacích zkoušek na VŠ v době krize
Revize a úprava rozpočtu v oblasti školství
Kontrola smysluplnosti škrtů ve financích na vědu a výzkum
Elektronické zápisy do škol

Články k tématu:

Navrhni úpravu