Naše řešení pro ekonomiku

Návrhy Pirátů v souvislosti s řešením dopadů pandemie COVID-19 pro ekonomii:

Piráti usilují o co nejrychlejší efektivní pomoc všem postiženým skupinám obyvatel. Soustředíme se zejména na pomoc lidem, na které vláda zapomíná a na pomoc živnostníkům, za které nekopou žádné svazy asociace a jiné profesní organizace.

Mikuláš Ferjenčík, poslanec Parlamentu České republiky
Mikuláš Ferjenčík

Ekonomické úlevy dle návrhu Pirátů

Současná situace má již teď znatelné dopady na ekonomiku ČR , a to jak na firmy tak jednotlivce. Lze předpokládat nutnost masivních investic do ekonomiky ze strany státu. V tuto chvíli je však namístě řešit především úlevy na straně firem a soukromníků.

Předvídatelnost a jistota vládních kroků - milníky dalšího postupu

 • Ekonomická aktivita byla v minulých třech týdnech v České republice naprosto zmražena. - Tento stav není dlouhodobě udržitelný.
 • Vláda musí představit další kroky, dílčí milníky, na základě kterých bude rámcově postupovat a případně na základě jakých parametrů bude uvolňovat současná omezení.
 • Nepožadujeme detailní jízdní řád, ale elementární předvídatelnost a jistotu v krocích, které mohou živnostníci, podnikatelé ale i zaměstnanci v dalších týdnech a měsících očekávat.

Nezapomenout na nejohroženější skupiny - plošná podpora jako možné řešení

 • V situaci plošně utlumené ekonomické aktivity by měla přijít dostatečně rychlá, jednoduše administrovatelná, předvídatelná a spravedlivá pomoc ze strany státu, která nevynechá žádnou z dílčích skupin obyvatel.
 • Současné dávkové a jiné systémy nepovažujeme za dostatečné
 • Části populace může skrze současně nastavené a představené rámce propadnout, právě z důvodu nedostatečného parametrického nastavení.
 • Z těchto důvodů jsme navrhli a představili základní parametry plošné akutní pomoci fyzickým osobám - tedy zvýšit a umožnit předčasnou výplatu daňové slevy na poplatníka jako rychlou a efektivní pomoc, která pomůže přestát období epidemie. ([Komentář Tomáše Martínka](https://www.google.com/url?q=https://www.piratskelisty.cz/clanek-3003-tomas-martinek-zvyseni-danove-slevy-na-poplatnika-a-jeji-predcasne-vyplaceni-pomuze-obcanum-ekonomicky-ustat-obdobi-epidemie&sa=D&ust=1586788455946000))

Odvodová povinnost OSVČ - odpustit živnostníkům část nákladů ⇒ HOTOVO

 • Každý živnostník i ten který nevydělá musí nyní platit minimální odvody, resp. zálohy každý měsíc v pevně stanovené výši. Živnostníci budou muset sáhnout do rezerv, které nemají nebo je použijí na chod vlastních domácností. Důvod proč nemají teď příjmy je způsoben vyšší mocí + krizovými nástroji státu, kterými chráníme veřejné zdraví, nikoliv jejich nezdar v podnikání ⇒ odpustit OSVČ povinné zálohy na soc-zab a zdrav-poj za dobu trvání nouzového stavu.
 • ⇒ HOTOVO, bohužel byly opomenuty osoby bez zdanitelných příjmů, které povinně musí odvádět zdravotní pojištění; ve sněmovně jsme je navrhovali zahrnout, vládní koalice to zamítla

Ošetřovné pro OSVČ ⇒ HOTOVO

 • OSVČ na rozdíl o zaměstnanaců v současně nastaveném systému/zákoně nemají právo na tzv. ošetřovné.
 • Řešením by bylo zavedení nové nepojistné dávky pro OSVČ, která by měla denní dávku v době trvání ošetřovného.

Úvěry a záruční programy Českomoravské záruční a rozvojové banky

 • Vláda představila a schválila několik propramů překlenovací provozních úvěrů administrované Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (banka MPO).

Úvěrový program COVID1 poskytnul bezúročné úvěry s odkladem splátek na 1 rok a dobou splácení až další 2 roky. Problém však byla jeho nízká alokace, ve spojení s vysokou minimální výší úvěry a neskutečně silný institut ručení - podepsání bianco směnky s avalem, která poskytuje věřiteli ohromnou sílu nad dlužníkem.

Záruční program COVID2 poskytnul státní záruky a kompenzaci úroků nad úvěry komerčních bank. Jeho alokace byla vyčerpána v prvním dni od spuštění. Největší problém bylo vynechání Pražských podnikatelů v důsledku návaznosti na Evropské strukturální fondy.

Kurz-arbeit (částečná nezaměstnanost z důvodu nízkého odbytu - snaha udržet místa)

 • Nad rámec postupu skrze § 115 zákona o zaměstnanosti byl představen cílený program zaměstnanosti nazvaný Antivirus na základě § 120 zákona o zaměstnanosti.

Program Antivirus je ale schválen jak program krátkodobý a nezakládá právní jistotu a předvídatelnost do dalších měsíců.

Právě předvídatelnost a kontinuita vládních kroků je minimálním standardem ve vyspělých zemí

 • V současnosti je možnost postupovat podle § 115 zákona o zaměstnanosti - ten ale vyžaduje smlouvu mezi zaměstnavatelem a úřadem práce, která je podmíněna souhlasem Vlády.

Nadto příspěvek na jednoho zaměstnance je nízký - pouze 0,125 násobek průměrné mzdy (cca 4250 Kč).

 • Naším požadavkem je upravit tento instrument co se týče úrovně byrokracie (snížit) + a změnit parametr podpory, tak aby byl v případě potřeby rychle mobilizovatelný a po vzoru německé modelu byla založena jistá tradice tohoto nástroje.

Nemocenská u lidí v karanténě

 • Náklad na nemocenskou dnes kryje v prvních 14 dnech nemoci, resp. karantény zaměstnavatel.
 • Ve vládou schváleném programu Antivirus je poměrná část (80%) náhrady mzdy proplácena státem.

Program Antivirus je ale schválen jak program krátkodobý a nezakládá právní jistotu a předvídatelnost do dalších měsíců.

Náhrada mzdy za dobu karantény jednotlivých zaměstnanců musí být proplácena státem i v dlouhodobém horizontu

 • Zaměstnavatelé tak mohou své zaměstnance od čerpání karantény až odrazovat.
 • Chceme všechny povinně motivovat k tomu, aby byla pravidla pro ochranu veřejného zdraví dodržovat a nikdo na tom “netratil”. Jak zaměstnanci tak zaměstnavatelé → stát by měl převzít náklady na nemocenskou v případě karantény již od 1. dne nemoci.

Podpora práce na dálku

 • Umožnění práce na dálku ve veřejné sféře včetně zastupitelů (možnost jednání výborů měst vzdáleně, hlasování per rollam například po e-mailu).
 • Snížit pohyb lidí na úřadech (podpořit zřízení datových schránek - novela MOJE daně odstraňuje povinnost používat na vše zřízené datové schránky).
 • Zvážit dočasné umožnění práce z domu i u prací, kde to jinak neumožňují bezpečnostní a jiné pracovní předpisy a zákony.
 • Umožnit zaměstnancům pracovní volno na zvyšování kvalifikace například pomocí online kurzů.

Co prosazují Piráti:

Předvídatelnost a jistota vládních kroků - milníky dalšího postupu
Nezapomenout na nejohroženější skupiny
Odpustit OSVČ bez příjmů povinné odvody ⇒ HOTOVO
Prodloužit ošetřovné a rozšířit ho i na OSVČ ⇒ HOTOVO
Podpořit kurzarbeit – zvýšit podíl státu na mzdových nákladech a zjednodušit byrokracii ⇒ HOTOVO (částečně)
Odlehčit zaměstnavatelům v zasažených odvětvích odpuštěním sociálních a daňových odvodů z práce za zaměstnance
Poskytovat bezúročné půjčky i v menším objemu, než 500 000 Kč
Nemocenskou za lidi v karanténě musí hradit stát ze 100% i nad rámec programu antivirus
Navrhni úpravu