Nerozvazujte pracovní poměr dohodou bez uvedení důvodu, nechte si dát výpověď! Jak se nenechat poškodit při ukončení pracovního poměru?

Nerozvazujte pracovní poměr dohodou bez uvedení důvodu, nechte si dát výpověď! Jak se nenechat poškodit při ukončení pracovního poměru?

V současné době se mnoho zaměstnanců ocitá v situaci, kdy firmy v důsledku opatření vlády omezují své provozy a ukončují pracovní poměry svých zaměstnanců. Pokud dochází k propouštění pro nadbytečnost zaměstnance, měl by zaměstnanec dostat výpověď anebo podepsat dohodu, ve kterých je jasně uvedeno, že důvodem jsou organizační změny na straně zaměstnavatele, jejímž následkem je nadbytečnost zaměstnance pro zaměstnavatele. V opačném případě se zaměstnanec může připravit o odstupné anebo část podpory v nezaměstnanosti.

Neplatné jsou rovněž výpovědi nebo okamžité rušení pracovního poměru odůvodněné nouzovým stavem nebo pandemií, avšak jen v případě, že se proti nim zaměstnanec do 2 měsíců bude bránit návrhem soudu o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. V případě úspěchu jej pak při splnění zákonných podmínek čeká náhrada mzdy po neplatném rozvázání pracovního poměru.

Nezapomeňte, že nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání je nutná registrace na Úřadu práce.

Po dobu registrace v evidenci nezaměstnaných na Úřadu práce je hrazeno:

 • zdravotní pojištění​ za celý měsíc,​
 • sociální pojištění po dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti, podpory při​ rekvalifikaci a dále po dobu 3 let mimo podpůrčí dobu (kumulativně za život),

Podpora v nezaměstnanosti a její výše se mění v závislosti na věku:​

 • 65% průměrného měsíčního čistého výdělku v 1. a 2. měsíci podpůrčí doby,
 • 50% průměrného měsíčního čistého výdělku v 3. a 4. měsíci podpůrčí doby,
 • 45% po zbytek podpůrčí doby dle věku, nejvýše však 19​ 389 Kč měsíčně (21 729 Kč měsíčně při rekvalifikaci).​

Podpůrčí doba činí:

 • 5 měsíců do 49 let věku uchazeče,
 • 8 měsíců pro uchazeče ve věku 50-55 let
 • 11 měsíců pro uchazeče ve věku 56 let a více.

Připravili jsme porovnání tří životních situací pro zaměstnance ve výpovědi

I. Jak by to mělo být
Výpověď ze strany zaměstnavatele s odstupným a uvedením důvodu

 • výpověď ze strany zaměstnavatele s uvedením organizačních důvodů (nadbytečnosti zaměstnance)
 • následuje nejméně 2 měsíční výpovědní lhůta - náleží mzda nebo její náhrada
 • do tří pracovních dnů od data ukončení pracovního poměru registrace na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.
 • následuje odstupné dle délky pracovního poměru (nejméně 1-3 násobku měsíční příjmu), vyplácí se zároveň s poslední mzdou
 • poté náleží podpora v nezaměstnanosti

II. Jak to může být
Dohoda o rozvázání pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti zaměstnance

 • dohoda o rozvázání pracovního poměru s uvedením důvodu. Například: “Důvodem​ uzavření této dohody jsou organizační změny na straně zaměstnavatele, jejímž následkem je nadbytečnost zaměstnance pro zaměstnavatele.”
 • pracovní poměr skončí dnem uvedeným v dohodě, neběží žádná výpovědní doba
 • do tří pracovních dnů od data ukončení pracovního poměru registrace na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání
 • následuje odstupné dle délky pracovního poměru (nejméně 1-3 násobku měsíční příjmu), vyplácí se zároveň s poslední mzdou
 • podpora v nezaměstnanosti se nevyplácí po dobu, po kterou náleží základní odstupné (1-3 měsíců)
 • poté náleží podpora v nezaměstnanosti

III. Jak by to nemělo být
Dohoda bez uvedení důvodu

 • pracovní poměr skončí dnem uvedeným v dohodě, neběží žádná výpovědní doba
 • do tří pracovních dnů od data ukončení pracovního poměru registrace na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání
 • odstupné NENÁLEŽÍ​
 • uchazeči v nezaměstnanosti při splnění zákonných podmínek přísluší podpora v nezaměstnanosti ve výši 45% průměrného výdělku po celou podpůrčí dobu dle věku

Porovnání uvedených situací pro zaměstnance 49​ let a mladšího, pracoval ve firmě 3 roky a déle
Rozvázání pracovního poměru učiněné dne 31. březnu 2020, náhrada mzdy 100% z důvodu uzavření vládním opatřením.

Zelené pole - Mzda/náhrada mzdy, výpovědní lhůta. Modré pole - Odstupné. Červená pole - Klesající podpora. Žluté pole - konec podpory.

Případ I. náleží 7,7 násobek průměrného výdělku
Případ II. náleží 5,7 násobek průměrného výdělku
Případ III. náleží 2,25 násobek průměrného výdělku

Dotazy a odpovědi z Ministerstva práce a sociálních věcí

Bude u rozvázání PP dohodou s uvedením důvodu podpora v nezaměstnanosti sestupná? (65/50/45)
Pokud se bude jednat o vážný důvod, pak ano, zejména:

 1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
 2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
 4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
 5. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání, nebo
 6. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele, mezi které patří organizační změny na straně zaměstnavatele, na základě kterých se zaměstnanec stal nadbytečným.

A co v případech, kdy už to zaměstnanci podepsali bez uvedení důvodu (bez odstupného) ale zároveň je zjevné, že je to z důvodu korona-krize. Udělá MPSV ústupek a bude to také krátit postupně?
Ano, ale zaměstnanec to bude muset nejen tvrdit, ale i prokázat.Žádný zákon nestanoví, že organizační změny na straně zaměstnavatele, na základě kterých se zaměstnanec stal nadbytečným, musí být uvedeny v dohodě. Zákoník práce stanoví, že je-li pracovní poměr rozvázán z tohoto důvodu, pak přísluší zaměstnanci odstupné (bez ohledu na to, zda je to v dohodě napsané). Důležitost tohoto textu v dohodě však spočívá v tom, že se to zaměstnanci bude lépe dokazovat, ať už vůči zaměstnavateli při nárokování odstupného, tak vůči Úřadu práce ČR při nárokování plné výši podpory v nezaměstnanosti. Závěrem ještě poznámka, že podporu v nezaměstnanosti poskytují (a případně rozhodují o poskytnutí v krácené výši) krajské pobočky Úřadu práce ČR, nikoliv MPSV.

Autoři článku jsou členy týmu místopředsedkyně Pirátů Olgy Richterové

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu